Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827 Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Rękojmia i postępowanie reklamacyjne]

1. W przypadku, gdy Produkt ma wady, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach według  art. 556 Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje.
3. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, a z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania - ograniczona jest do sytuacji, gdy można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
4. Kupujący musi  niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Produktu („Reklamacja”).
5. Reklamacje należy przesłać  wraz z reklamowanym produktem (ewentualnie materiałem zdjęciowym), oraz paragonem lub fakturą VAT (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §14 ust. 6 (jeśli został sporządzony).

Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak paragonu, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Produktu mogą być ustalone na podstawie innych dowodów.
6. Reklamowany produkt nie może zostać wysłany za pobraniem, nie odbierzemy takiej przesyłki. 
7. Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy:
- dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który został zaakceptowany przez Kupującego np. wielkość czcionki, czy kolor tasiemki, różnic w kolorze w odbiorzez przez monitor itd.
- dotyczy specyfikacji produktu, które są zgodne z jego opisem
- przez subiektywną opinię kupującego, zmianę zdania itd.
- wady powstałe na skutek użytkowania przez kupującego
- wady wynikające z powodu działania zewnętrzengo (zalanie, zabrudzenie itd.)
 

 

 
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.